מדיניות ביטולים – פסטיבל גראונדד 2022

תקנון זה מהווה הסכם לכל דבר ועניין בין “גראונדד 7 בע”מ”, ח.פ. 515487825, מפעילת פסטיבל גראונדד פנינסולה בסיני ו/או מי מטעמם (להלן “החברה”) ובין משתתפי הפסטיבל (להלן “המשתתף” או “רוכש הכרטיס”, לפי העניין).
ביטול עסקה יתאפשר בהתאם למפורט להלן:

עסקאות שבוצעו עד ליום 10.4

המשתתף רשאי לבטל את העסקה בתוך 14 ימים מיום ביצוע הרכישה, או קבלת המסמך המכיל את פרטי הגילוי, לפי המאוחר. כמו כן, ביטול העסקה אפשרי רק בתנאי שביטול העסקה לא ייעשה בתוך 7 ימים שאינם ימי מנוחה קודם למועד הפסטיבל.
לאחר הביטול, יהיה הלקוח זכאי להחזר כספי, בתוך 14 ימים ממועד קבלת ההודעה על הביטול, בהתאם למחיר ששולם בפועל, בניכוי דמי ביטול בסך של 80 ש”ח.
למרות האמור מאשרת החברה ביטולי רכישה נוספים על פי התנאים הבאים :
ביטול רכישה בפרק הזמן שלאחר 14 יום ממועד ביצועה ועד 7 ימים טרם מועד האירוע בניכוי דמי ביטול ע”ס 280 ש”ח .
ביטול רכישה בפרק זמן לאחר 14 יום ממועד ביצועה ובין 7 ימים ל 48 שעות טרם מועד האירוע בניכוי דמי ביטול ע”ס 50%.
לא יתאפשר ביטול רכישה 48 שעות טרם מועד האירוע .

לאחר הביטול, יהיה הלקוח זכאי להחזר כספי בתוך 14 ימי עסקים ממועד קבלת ההודעה על הביטול.

עסקאות שבוצעו החל מיום 11.4

לא יתאפשר ביטול רכישה למי שרכש כרטיס לאירוע החל מיום 11.4

ביטול עסקה ניתן לבצע באמצעות הודעה בכתב שתשלח באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת:
service@we-grounded.com
במידה ובוטל אירוע הפסטיבל לפני תחילתו, מכל סיבה שהיא, יהא זכאי רוכש הכרטיס להשתמש בכרטיס במועד חלופי שייקבע לפסטיבל. במידה ולא ידחה הפסטיבל למועד חלופי ו/או יהיה זכאי הרוכש לקבל כספו בחזרה בנסיבות, יהיה זכאי להחזר התשלום. יובהר כי ביטול האירוע מכל סיבה שהיא לאחר תחילתו, מסיבות שאינן תלויות במארגניו, לא יזכה את המשתתף בהחזר כספי. אין באמור כדי לגרוע מזכות המשתתף להמשיך וללון במלון, אם וככל שנסיבות הפסקת האירוע אינן קשורות במלון עצמו ו/או בפעילותו התקינה ובכך להשתמש מתקניו כפי שאושרו למשתתף בעת רכישת החבילה, בכל אותם ימים וזמנים הכלולים בהזמנה ובהתאם למדיניות המלון.
בברכה,
גראונדד 7 בע”מ