תקנון השימוש באתר האינטרנט

 www.we-grounded.com

משתמשים יקרים,

השימוש באתר האינטרנט שלנו כפוף לתנאים המפורטים בפרק זה. אנו ממליצים להקפיד ולעיין בתקנון, שכן כל שימוש ופעילות באתר מהווים הסכמה גורפת לתנאי השימוש ללא כל הגבלה או הסתייגות.  השימוש כפוף כמובן גם לכל הוראות הדין.

כל תמונה או הדמיה המוצגת באתר הינה לצורכי המחשה בלבד. אנחנו עושים מאמצים ניכרים כדי שהמידע יהיה עדכני ומדויק, אולם טעות לעולם חוזרת ויתכן והמידע לא יהיה שלם או שנפלו בו טעויות. 

1.       ניהול האתר 

אנו עמלים כל העת על פיתוח השירות ושיפורו ולכן כל שינויים בשירות,  יכול להיעשות על ידינו ללא הודעה מוקדמת. נעשה כל מאמץ לעדכן באמצעות האתר את לקוחותינו בכל שינוי בשירות בהקדם האפשרי.

האתר פתוח לשימושכם במצבו הנוכחי. אנו שומרים על זכותינו לשנות ולעדכן את המידע מעת לעת, בכל דרך שהיא, לרבות שינויי תוכן ו/או עיצוב, וכל שינוי אחר, ללא בהודעה מראש, לרבות חסימתם ממקומות שונים, הגבלת גישה, הסרת וחסימת חלקים בהם או אפילו הורדת האתר כולו. במקרה כזה, למשתמשים לא תהא כל טענה בגין שינויים כאמור. 

לעיתים, מסיבות שאינן תלויות בנו, עלולות להתרחש הפסקות בפעילות הפוגעות באיכות השירות. אנו מתנצלים על הפרעות כאלו, ככל שיתרחשו, ונתאמץ למנוע אותן. יחד עם זאת, לא נוכל לשאת באחריות כתוצאה מאירועים שיביאו לקשיים או להפסקות בפעילות. 

השימוש באתר ובמידע הנתון בו באמצעות ציוד קצה כלשהו הוא על אחריות המשתמש בלבד. לא נהיה אחראיים לכל נזק מכל סוג שהוא שיגרם בקשר עם השימוש  באתר, ובתכנים המוצגים בו ו/או השפעתם על כל ציוד קצה לרבות תוכנה, חומרה, טלפון או כל ציוד אחר באמצעותו נקלטו. שמורה לנו הזכות לסרב להעניק גישה לאתר או לכל חלק ממנו לכל משתמש, על פי שיקול דעתנו הבלעדי, וללא כל הסבר או התראה מוקדמת. 

2.       אחריות המשתמש 

שימוש באתר כפוף לתנאים האמורים בהסכם זה. בעצם השימוש באתר נותן המשתמש את הסכמתו לכללי תקנון זה במלואם, וכן את התחייבותו לפעול בהתאם לכל דין.

מבלי לגרוע מכלליות האמור מתחייב המשתמש להימנע בין היתר מן הפעולות הבאות בעת השימוש באתר: ביצוע כל פעולה בלתי חוקית או בניגוד לדין, שימוש באתר בזהות בדויה או תוך כדי הזדהות כאדם אחר או תוך שימוש בפרטיו ובקניינו של אחר, שימוש מסחרי או שימוש למטרות רווח או פרסום כלשהו, שימוש למטרות עריכת סקרים והגרלות, קבלת מידע סטטיסטי, שכפול, העתקה או שעתוק של התכנים באתר, כולל העיצובים והטכנולוגיות הייחודיות להם, עשיית שינוי, פגיעה, תזוזה, בכל דרך שהיא, בתכנים ובעיצוב האתר, פגיעה כלשהי באתר, כולל העיצוב והתכנים הקיימים בו, לרבות בדרך של שיגור קבצים מזיקים (וירוסים) או שימוש בתוכנה שעשויה לפגוע או להזיק לאתר ו/או למשתמשים אחרים ו/או לפגוע באפשרות השימוש בהם, וכן לרבות בדרך של שינוי, זיוף או מחיקה של מידע, עשיית שימוש מסחרי (כגון מכירה, השכרה, הפצה וכיוצא בזאת) בתכנים ובעיצובים הנמצאים באתר. 

משתמש שיעשה שימוש באתר בניגוד לכללי השימוש או ניגוד להוראות דין יישא לבדו באחריות למעשיו לרבות לכל נזק ישיר ו/או עקיף שיגרם לאתר, למי מטעמו ולכל צד שלישי.

מבלי לפגוע בכל זכות אחרת, המשתמש מסכים באופן מפורש כי אם יתעורר מכל סיבה שהיא, חשש שהוא פועל באתר בניגוד להוראות התקנון או הדין, נהיה רשאים להתחקות אחר השימוש החשוד ולהעביר המידע הקשור בו ובמשתמש לידיעת צדדים שלישיים, וכן לנקוט כל פעולה סבירה כדי למנוע את הישנות הפעילות המפרה ולהפסקתה. הדברים אמורים גם לשם הגנה על הקניין, המוניטין וזכויות בעלי האתר. במקרה כזה ובמקרים נוספים נהיה רשאים להפסיק לאלתר את השימוש של משתמש הפועל באתר בניגוד לכללים האמורים בתקנון זה או בדין, וזאת בלא כל צורך בהודעה מוקדמת שהיא. אין בהפסקת השימוש באופן חד צדדי או הדדי משום הפסקת אחריות המשתמש לפעולותיו, ואין באי הפסקת השימוש משום הסכמה לפעולות כאמור. 

בנוסף, הפרת כללים תוכל להביא לנקיטת הליכים משפטיים שונים על ידינו  ועל ידי  כל רשות מוסמכת אחרת. המשתמש יהיה אחראי לכל נזק ולכל תוצאה שיגרמו כתוצאה מהפרת כללי השימוש האמורים בתקנון זה ובדין. המשתמש מתחייב בזאת לשפות את בעלי האתר מיד עם דרישתם בגין מלוא נזקיהם והוצאותיהם, לרבות נזק בגין אבדן רווחים והוצאות. 

3.       פטור מאחריות 

השימוש באתר נעשה באחריות המשתמש. בעלי האתר אינם אחראים על כל נזק שיגרם כתוצאה מהשימוש באתר מכל עילה שהיא, לרבות בשל תקלות מחשב או יישומי תוכנה לציוד המחשב של המשתמש או לכל רכוש אחר ככל שאלו יגרמו מכל סיבה שהיא. בעלי האתר וכן עובדיהם והגופים העסקיים המעניקים להם שירותים אינם אחראיים לכל נזק, ישיר, עקיף או תוצאתי לכל משתמש או לכל צד ג’.  המשתמש מודע למגבלות הקיימות ברשת האינטרנט לגבי אבטחת מידע ברשת ומשחרר את בעלי האתר מכל אחריות בקשר עם תקלות או פרצות שיתגלו באבטחת המידע, ככל שיהיו כאלה.  

4.       פרטיות ומאגרי מידע 

מסירת פרטים ונתונים אחרים אודות המשתמש באמצעות תיבות “צור קשר” שבאתר מהווה הסכמה מטעם המשתמש לעשות בנתונים אלו כל שימוש לשם מתן שירותים ושירותים דומים בעתיד, לרבות שמירת הנתונים ואגירתם. פרטים אלו עשויים להימסר לידי צד שלישי, לפי דרישה ובהתאם לכל דין או על ידי כל רשות וכן במקרה של נקיטת הליכים משפטיים כנגד בעלי האתר. מסירת פרטים אישיים ונתונים אחרים כאמור לעיל, מהווה גם הסכמה להיכלל במאגרי מידע של האתר, ככל שיבחר לנהל מאגרים כאלו. המאגרים ישמשו את בעלי האתר לשיווק והצעת פרויקטים שונים, על פי שיקול דעתם, בלא צורך בהסכמה נוספת כלשהי של המשתמש. בנוסף לאמור לעיל, המשתמש מביע הסכמתו כי שימוש במידע יוכל להיעשות על ידי בעלי האתר גם למטרות ניתוח סטטיסטי, לצרכי כריית מידע, לזיהוי מגמות ולמטרות מסחריות כגון אלו. 

5.       זכויות יוצרים

זכויות היוצרים, הקניין הרוחני, וכל זכות אחרת ובאתר, בעיצובם, בקוד המחשב, בצילומים, בתמונות וכל מידע אחר מכל סוג שהוא באתר הם קניין פרטי של בעלי האתר או של צדדים שלישיים אשר התירו לפרסם את המידע נשוא זכויות היוצרים באתר. המשתמשים באתר, מתחייבים שלא לפרסם, להפיץ, להעתיק, לשדר, להציג, לשכפל, לעשות שימוש מסחרי כלשהו, להעתיק, לשנות, לסלף או לפגוע במידע הכלול באתר או בחלק ממנו, ללא הסכמה כתובה ומפורשת מצד בעלי האתר לשימוש זה וכן שלא לעשות כל שימוש במידע זה או בחלקים ממנו בניגוד לאמור בדיני זכויות היוצרים ובאמנות הבינלאומיות הנוגעות לענייני זכויות יוצרים. הסכמה שכזאת ,ככל שתינתן, יכול ותהיה מותנית בתנאים וכל זאת  על פי שיקול דעתם הבלעדי של בעלי האתר. אין לעשות כל שימוש בסימני מסחר המופיעים באתר אשר הינם קניין פרטי, לרבות העתקם או יצירת עותקים מהם לכל מטרה שהיא בלא הסכמתם הכתובה והמפורשת של בעלי האתר. 

6.       ביטול עסקה

ביטול עסקה יתאפשר בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה התשע”א-2010 ) וחוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981( .

7.       כללי

השימוש בתקנון ובאתר בלשון זכר נועד לנוחות בלבד, ומתייחס לנשים ולגברים כאחד. המונח ‘שימוש באתר’ מכוון לכל גולש, צופה או משתמש באתר בכל דרך כולל במידע המצוי בו. האתר רשאים להמחות את זכויותיהם לפי תקנון זה לכל צד שלישי כפי שימצאו לנכון וללא כל חובה לפרסם את דבר ההמחאה כאמור בכל מקום שהוא. על התקנון והאתר יחולו דיני מדינת ישראל בלבד. סמכות השיפוט הבלעדית היא לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב. במידה ויקבע שחלק כלשהו מתנאי השימוש אינו תקף או שאינו בר אכיפה, לא יהיה בכך כדי לפגוע בתוקפם של יתר תנאי תקנון זה.

תקנון חברים Grounded

בתקנון זה יפורטו הכללים על פיהם יתנהל מועדון החברים (להלן “המועדון”) של חברת GROUNDED LTD (להלן “החברה”). בהצטרפות למועדון מאשרים החברים את הסכמתם לכללים ומצהירים כי בכוונתם לפעול ברוחם ועל פיהם.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לקבוע כללים ותנאים ולשנות אותם מעת לעת בקשר עם מועדון הלקוחות כולל תנאי ההצטרפות אליו, תנאי החברות בו, ההטבות/מבצעים אשר ניתנים מטעמו מעת לעת, הפסקת חברות בו מכל סיבה שהיא וכל עניין אחר וזאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. החברה תהא רשאית לעדכן את התקנון מעת לעת והחל ממועד שינוי התקנון יחייב את חברי המועדון בנוסחו החדש.

נוסח מחייב של התקנון יהיה מפורסם באתר האינטרנט של החברה ועותק ממנו יהא מצוי במשרדי החברה.

מטעמי נוחות בלבד, כתוב התקנון בחלקו בלשון זכר. כל שנכתב בלשון זכר יש לראותו גם בלשון נקבה. בכל מקרה של אי התאמה ו/או סתירה בין הקבוע בתקנון זה, לבין הנאמר בכל פרסום ו/או מידע אחר שפורסם ו/או ניתן על ידי החברה ו/או מי מטעמה, בקשר עם המועדון ו/או החברות בו ו/או ההטבות במסגרתו וכיוצא בזאת, יגבר הקבוע בתקנון זה.

כללי החברות במועדון

1.       חברי המועדון יהיו גברים ונשים אשר הגיש/ו בקשה לחברות במועדון או מילאו טופס הצטרפות באתר האינטרנט של החברה או ביקשו לרכוש או לקבל כרטיס כניסה לאחד מאירועי החברה. בקשה לחברות כוללת מילוי טופס הצטרפות למועדון והתחייבות לעמידה בכל תנאי המועדון בהתאם לתקנון זה.

2.       ככלל, גיל חברי וחברות המועדון לא יפחת מ-28 שנים. בני ובנות 24 שנים לפחות הרואים עצמם נפגעים מהוראה זו יוכלו לפנות לחברה בבקשה לאישור חברות באופן חריג  והחברה תשקול הבקשות ותיעתר להן במקרים מתאימים לפי שיקול דעתה.

3.       חברות במועדון אינה ניתנת להעברה לאדם אחר או להסבה, והינה אישית בלבד.

4.       חברי המועדון והם בלבד זכאים לרכוש כרטיסים לאירועי החברה וליהנות מכל מתנה או הטבה שמציעה החברה לחברי המועדון.

5.       החברה שומרת לעצמה את הזכות לסרב לרישומו של פלוני כחבר מועדון, או לסרב לחדש את רישומו, וזאת מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי. לחברה שמורה הזכות להודיע לכל אדם כי לא תאושר חברותו במועדון בעקבות בקשה שהגיש וזאת מבלי שתהא לה החובה לפרט את הסיבות להחלטתה ומכל סיבה שהיא.  לדוגמא, תהא החברה רשאית לדחות את בקשתו של פלוני עקב רצונה לשמור על יחס קבוע בין חברים לחברות במועדון או עקב החלטת החברה להגביל את גיל החברים במועדון או עקב רצון החברה להגביל את מספר החברים במועדון, וכיוצא בזה.  

6.       חברות במועדון תאושר לאחר מילוי טופס הצטרפות למועדון, בין אם ידני ובין אם אלקטרוני,  אשר יכלול את פרטי מגיש הבקשה כדלקמן: שם ושם משפחה, מין, תאריך לידה, מספר טלפון נייד, כתובת דוא”ל, שם משתמש באתר Facebook, וכל פרט אחר אשר יתבקש במסגרת טופס הבקשה. בנוסף, בקשה לחברות במועדון תכלול התייחסות לשאלה האם הוגשה על ידי המבקש בקשה דומה בעבר לחברות במועדון, וכן תצוין הסכמתו לקבל דיוור מטעם המועדון באמצעים שונים, לרבות, אך לא רק, בדואר אלקטרוני, בהודעות SMS ,  בהודעות WHATSAPP, בהודעות Facebook ובאמצעות הודעות ופרסומים ברשתות חברתיות אחרות. הבקשה תהיה חתומה על ידי חבר המועדון ויצוין עליה תאריך הבקשה.

7.       הפרטים שנמסרו בבקשה על ידי חבר המועדון יהיו מדויקים ומלאים. חבר מועדון לא ימסור פרטים שקריים או את פרטיו של אדם אחר או כל פרט אשר הוא יודע שאינו נכון במסגרת הבקשה. חבר המועדון יוודא כי הנתונים שמסר במסגרת הבקשה הינם תקינים ומלאים, וכן יעדכן את החברה על כל שינוי בפרטיו.

8.       החברות במועדון תחל עם קבלת אישור בכתב מהחברה על קבלת הבקשה ותחילת החברות. אישור כאמור יכול שישלח בהודעת SMS ו/או בהודעת WHATSAPP ו/או בהודעת  Facebook  ו/או באמצעות דואר אלקטרוני, הכול  לפי שיקול דעתה של החברה.

9.       בהצטרפות למועדון מסכים חבר המועדון לשמירת פרטיו האישיים במאגר המידע של החברה. בכפוף לאמור בתקנון זה, פרטים אישיים של חבר מועדון יוכלו לשמש את החברה ו/או מי מטעמה ליצירת קשר עם חברי המועדון , למסירת הודעות, לשליחת דיוור ולפנייה בהצעות שונות לחברי המועדון ולניהול ותפעול המועדון. כל מידע שימסור חבר המועדון לחברה יהא קניינה של החברה, ולא תהא לחבר המועדון כל טענה בגין שימוש במידע כאמור, לרבות טענה על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ”א-1981.

10.   חתימתו של חבר מועדון על טופס ההצטרפות למועדון תהווה הסכמה כנדרש בהתאם להוראת סעיף 30א(ב) לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ”ב-1982.

11.   החברה תראה בכל שימוש המנוגד לכללי תקנון זה עילה לביטול חברותו של חבר מועדון. ביטול חברות תפקיע מן החבר כל זכות הנובעת מחברותו, לרבות זכויות והטבות שנצברו קודם לביטול חברותו. החברה שומרת לעצמה את הזכות לסיים את החברות במועדון וזאת מכל סיבה שהיא, וללא התראה מראש או הודעה מוקדמת.

12.   חבר מועדון מצהיר בזאת כי כל תקלה ו/או שיבוש ו/או הפרעה ו/או כל אירוע אחר אשר אינו בשליטת החברה, לא ייחשבו כהפרה של הוראות תקנון זה ולא יזכו את חבר המועדון בכל סעד ו/או תרופה מאת החברה.

13.   אישור מטעם החברה לבקשת ההצטרפות למועדון רואים בו כאישור החבר לכך שהוא מקבל על עצמו  את תקנון המועדון אשר הינו הסכם המחייב בין הצדדים.

14.   תקנון זה, וכל עילה משפטיות הנובעת ממנו, לרבות תוקפן ופרשנותן של הוראותיו, תהיה כפופה לדין הישראלי בלבד, וסמכות השיפוט הבלעדית בכל סכסוך הנובע מתקנון זה ויישומו  תהא נתונה לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל אביב יפו.

הקוד האתי של חברי המועדון

חברי המועדון  מקבלים על עצמם את הקוד האתי של המועדון ומתחייבים בזאת  להישמע לכללי ההתנהגות הנדרשים והראויים שיונהגו בהפקות ואירועי החברה, ולרבות:

15.   להישמע ולציית להוראות החוק ולתקנות החלות בשטחי האירועים שמקיימת החברה, בין אם בישראל ובין אם מחוצה לה.

16.   להישמע לכללי הבטיחות ולהימנע מכל פעולה אשר אינה עולה בקנה אחד עם כללי הבטיחות וזאת בין אם נקבעו על ידי החברה, עובדיה או  נציגיה ו/או על ידי נציגים הפועלים מטעמה או בשמה כולל אנשי חברות אבטחה, צוותי בתי המלון וכיוצא באלה ובין אם נקבעו על ידי הרשויות או הגופים המוסמכים במקום  דוגמת משטרת ישראל, כיבוי אש, מגן דוד אדום, משמר החופים, שירותי ההצלה, חברת החשמל, רשות הטבע והגנים, נציגי העיריות והפיקוח העירוני ואחרים, כן לציית לכללי הבטיחות מטעם אנשי המקצוע הפועלים בשטחי האירועים שמקיימת החברה ובדרכים המובילות אליהם לרבות סדרנים, מאבטחים, נציגי ההפקה ואנשי מקצוע.

17.   לנהוג באחריות ולהודיע בהזדמנות הראשונה לגורם מוסמך על קיומם של כל מפגע, סכנה או חריגה מקיום כללי הבטיחות כאמור בסעיף הקודם.

18.   לנהוג בדרך ארץ, בכבוד ובסבלנות בכל אדם לרבות בחברי מועדון אחרים, באמנים, בנותני השירותים, באורחים מזדמנים, בעוברי אורח, בעובדי ההפקה ובעובדי החברות השותפות להפקה, דוגמת עובדי חברות התעופה, בתי המלון, חברות ההסעות, חברות ההפקה, חברות ההגברה, חברות התאורה והתפאורה, חברות המזון והמשקאות, והחברות למתן שירותים שונים לחברה ולחבריה ובכל גורם הקשור בהן בין במישרין ובין בעקיפין.

19.   לחתור לפתרון סכסוכים מכל סוג שהוא בשיחה ובדרכי שלום תוך מסירת הודעה מידית על קיומו של סכסוך לנציג החברה ולפעולה בשיתוף פעולה עם הצעדים שתנקוט החברה על מנת להביא לפתרונו של סכסוך כזה או אחר לשביעות רצון הצדדים, ובכל מקרה להימנע בכל מחיר מן השימוש באלימות, בין אם פיזית ובין מילולית בקשר עם כל סכסוך או מחלוקת שעלולים להתעורר במהלך הפקות החברה ובכלל. 

20.   לשמור על שלומם ושלמותם של החי והצומח ולהימנע מפגיעה שאינה הכרחית בכל בעל חיים או צמח באשר הוא.

21.   לשמור על הסביבה וניקיונה ולהימנע מיצירת מטרדי לכלוך ופסולת.

22.   לשמור על רווחת השכנים להימנע מליצור מפגעים אשר יפגעו בהם ובמנוחתם דוגמת מפגעי רעש ושאר מטרדים.

23.   לנהוג בזהירות ולעשות שימוש סביר ולא רשלני בלבד בכל מכשיר, מתקן, כלי, ציוד, אתר או תשתית בהן או בעזרתן מתקיימות הפקות החברה לרבות בחופי הרחצה, במועדונים, באולמות אירועים, בבתי המלון, בכלי הרכב והתחבורה, במסעדות ובכל מתקן אחר על הציוד המצוי בו או בתחומו וכן לדווח על כל נזק שנגרם כתוצאה משימוש בלתי סביר במתקן או מכשיר כאמור.  

24.   לא להעביר ו/או להמחות ו/או לסחור ו/או להעניק במתנה את זכויותיהם מתוקף חברותם במועדון, לרבות הזכות לרכוש כרטיסים ולהשתתף באירועים שמארגנת החברה מעת לעת.  

 

תקנון רכישה באתר

האתר הינו רכושה של חברת גראונדד 7 ח.פ. 515487825 בע”מ  (להלן :”החברה”) ומופעל על ידי מפעיל מטעמה.

תקנון זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך כל האמור בתקנון ובאתר מופנה לנשים ולגברים כאחד.

בנוסף לכללים המפורטים בתקנון השימוש באתר ובתקנון החברים, יחולו על ביצוע הזמנות באמצעות האתר הכללים המפורטים בתקנון זה. כל סכסוך ו/או מחלוקת בקשר עם תקנון זה ו/או תקנון האתר ו/ או תקנון החברים, אם וכאשר תתעורר, תתברר בישראל, על פי דיני מדינת ישראל ובבתי המשפט המוסמכים בעיר תל אביב-יפו בלבד. 

1.        האתר מציע כרטיסים לאירועים מוסיקליים המשולבים עם חבילות נופש בבתי מלון וכן מוצרים ושירותים נוספים. 

2.        האחריות על שירותי האירוח בבתי המלון על כל היבטיהם במסגרת חבילות הנופש תחול על בית המלון ועליו בלבד.   האתר והחברה לא יהיו אחראיים על הפעלת ומתן שירותי האירוח, ההסעדה, הלינה וכדומה ולא תהיה למשתמש כל טענה כלפיהם בקשר עם פגם או ליקוי או תקלה או חוסר בקשר עם שירותי ההארחה והנופש בבתי המלון.   

3.        הזמנת כרטיסים לחבילות הנופש ומוצרים נלווים (להלן: “השירותים”),  לרבות מילוי טפסים אלקטרונים באתר ו/או ביצוע הזמנה באמצעות האתר ו/או הזמנה של אי אילו מן השירותים והמוצרים המוצעים  על ידי מפעילת האתר מהווה את הסכמת המשתמש לכל תנאיו ללא כל הגבלה ו/או הסתייגות ולא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד האתר ו/או החברה ו/או מי ממפעילי באתר ו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם. הוראות תקנון זה יפות גם לגלישה ו/או שימוש באתר באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (טלפונים סלולאריים, מחשבים נישאים וכדומה).

4.        החברה לא תהא אחראית על תוכנו ומהותו של המידע המוצג והמפורסם באתר שמקורו בצדדים שלישיים כלשהם, ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד החברה בשל כך.

5.        החברה אינה אחראית לנזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם כתוצאה משימוש באתר ו/או מניסיון לשימוש באתר כאמור, לרבות שימוש לצרכי הזמנת השירותים ו/או מידע, ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה וכלפי מפעילת האתר ו/או מי מטעמם בקשר עם האמור.

6.        מספר הכרטיסים  והמוצרים המוצעים עי ידי החברה באתר הנו מוגבל וביצוע ההזמנה הינו על בסיס מקום פנוי בלבד נכון למועד ביצועה.

7.        החברה זכאית לבטל או לשנות את תנאי קבלת ההזמנות וביצוען, וכן את כל המחירים המתפרסמים באתר בכל עת בכפוף לשינוי התקנון והדבר יהיה נתון לשיקול דעתה הבלעדי.

8.        החברה תהא זכאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא התראה, לשנות מעת לעת את תנאי תקנון זה, תנאי השימוש באתר, מבנה האתר, תוכנו, מראהו, לרבות היקפם וזמינותם של השירותים המוצעים בו, וכל היבט אחר הכרוך באתר ותפעולו. תוקפם של השינויים האמורים יהא מיום פרסומם באתר, וכל שינוי כאמור יהיה תקף מידית מרגע הפרסום והלאה ויחייב את המשתמש, אלא אם נקבע אחרת במפורש. 

9.        המחירים המפורסמים באתר נקובים בשקלים חדשים וכוללים מע”מ ככל שהחוק מחייב.

10.     החברה ו/או האתר ו/או מפעילת האתר ו/או מבעליהן ו/או ממנהליהן ו/או מעובדיהן ו/או מי מהם או מטעמם, לא יישאו בכל אחריות לשרת, אשר באמצעותו עובד האתר, לרבות לכך שהשרת האמור יהיה נקי מווירוסים ו/או מרכיבים אחרים אשר עלולים לפגוע במחשב האישי של המשתמש בעת הגלישה לאתר ו/או רכישת שירותים באמצעות האתר ו/או כל שימוש אחר באתר, אחור ו/או עיכוב בקבלת המידע כתוצאה מעומסים בקווי תקשורת, שיבוש לרבות השמטה, שגיאה, אי דיוק או עדכניות המידע כתוצאה משיבוש ו/או מתקלה באמצעי תקשורת, חומרה, או התוכנה במערכות המחשב של המשתמש, החברה או מכל סיבה אחרת; ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מפעילת האתר ו/או מי מבעליהן ו/או מי ממנהליהן ו/או מעובדיהן ו/או מי מטעמם בקשר עם פגיעות כאמור.

11.     החברה אינה אחראית לכל פעילות בלתי חוקית שתתבצע, ככל שתתבצע, על ידי מי מהמשתמשים באתר ו/או כל גורם אחר שאין לה שליטה עליו.

אחריות המשתמש

12.     המעוניין לרכוש שירותים ומוצרים באמצעות האתר ו/או כל אדם המשתמש או גולש באתר (להלן: “הרוכש” ו/או “המשתמש”)  רשאי לעשות שימוש באתר זה אך ורק לשם הזמנת ורכישת השירותים ו/או לצורך קבלת מידע מהחברה.

13.     המשתמש מצהיר ומתחייב בזאת כי הוא מודע לתקנון השימוש באתר וכן לתקנון מועדון החברים ומסכים להוראותיהם. תקנון השימוש באתר ותקנון החברים זמינים לעיון גולשי האתר בכל עת וכן ניתן לעיין בהם במשרדי החברה בתיאום מראש.

14.     המשתמש מצהיר בזאת, כי הוא יודע שהשימוש באתר כרוך בסיכונים רבים, הן בגלל הטכנולוגיה הכרוכה בכך והן בגלל גורמים אנושיים הפועלים באמצעות האינטרנט.

15.     השירותים הניתנים באתר כפופים להשלמתו של הליך הרשמה, במסגרתו יידרש המשתמש, בין היתר, לאשר את הסכמתו לתנאי השימוש באתר, לתנאי החברות במועדון, ולהוראות תקנון זה, וכן למסור פרטים מזהים אודותיו.

16.     משתמש המעוניין לרכוש השירותים באמצעות האתר יידרש להזין פרטים כנדרש בטופס ההרשמה באתר (להלן: “פרטי הרכישה”).

17.     משתמש המעוניין להזמין נופש או שירות באתר יזמין את הנופש או השירות באמצעות “מערכת ההזמנות” של האתר. המערכת תאפשר למשתמש המזמין לבחור את השירות המבוקש ו/או את בית המלון המבוקש ולהזין את כלל הפרטים הנדרשים לביצוע ההזמנה.

18.     המשתמש רשאי לבצע רכישות באתר  בכפוף לתנאים המצטברים המפורטים להלן:

(א)     המשתמש כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות;

(ב)      למשתמש מלאו 18 שנים לפחות;

(ג)       המשתמש הנו בעל תא דואר אלקטרוני תקין ברשת האינטרנט;

(ד)      המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי  תקף, שהונפק בישראל או מחוצה לה  ע”י אחת מחברות כרטיסי האשראי הבאות: ויזה כ.א.ל, ויזה אלפא דיינרס קלאב, אמריקן אקספרס, ישראכרט ומסטרקרד;

(ה)      המשתמש הנו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או בעל  דרכון בתוקף.

(ו)       המשתמש מילא את כל שדות החובה המופיעים בטופס ההזמנה המצוי באתר.

(ז)       במקרה של ביצוע הזמנת נופש כלשהו באחד מבתי המלון באמצעות האתר ו/או הזמנת מוצר ו/או שירות, מולאו נאמנה על ידי המשתמש, לרבות ומבלי לגרוע, שמו, כתובת תא הדואר האלקטרוני, כתובת מקום מגוריו, מספר תעודת הזהות שלו או דרכונו, מספר כרטיס האשראי שלו ומספרי טלפון ליצירת קשר עמו.

19.     מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה ומפעילת האתר תהא רשאית למנוע מכל משתמש את השימוש באתר ומלבצע הזמנה כלשהי, באופן זמני או לצמיתות, בכל אחד מהמקרים הבאים:

(א)     אם לדעת מפעילת האתר ו/או החברה המשתמש מסר בעת רישומו פרטים כוזבים ו/או שגויים במתכוון. מובהר בזאת כי הזנת פרטי רכישה כוזבים הינה עבירה פלילית וכי החברה ו/או מפעילת האתר תהיינה זכאיות לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותן על פי כל דין נגד מגיש הרישום הכוזב; לרבות פנייה לערכאות בגין נזקים שנגרמו או שעלולים להיגרם לאתר, לחברה ו/או למפעילת האתר ו/או מי מטעמן.

(ב)      אם לדעת מפעילת האתר ו/או החברה המשתמש ביצע מעשה ו/או מחדל הפוגעים ו/או העשויים לפגוע במפעילת האתר ו/או בחברה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות מפעילת האתר.

(ג)       אם לדעת מפעילת האתר ו/או החברה המשתמש עשה שימוש לא חוקי באתר ו/או עשה שימוש בשירותי האתר לביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או כדי לאפשר, להקל, לסייע ו/או לעודד ביצועו של מעשה כזה.

(ד)      אם לדעת מפעילת האתר ו/או החברה המשתמש הפר את תנאי תקנון זה ו/או כל הסכם נוסף עם מפעילת האתר ו/או החברה ו/או מי מטעמן.

(ה)      כרטיס האשראי שברשות המשתמש נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

20.     מובהר כי המשתמש הינו משתמש פרטי בלבד המעוניין להזמין נופש ו/או להזמין שירות או מוצר מהאתר לצורכי שימוש פרטי ולא על מנת למכור את הנופש המוצע ו/או את השירותים והמוצרים המוצעים הלאה במכירה קבוצתית ו/או במכירה סיטונאית ו/או במכירה המונית . שימוש באתר שלא באופן פרטי יזכה את החברה ו/או את מפעילת האתר לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותן על פי כל דין כנגד מבצע המכירה הקבוצתית כאמור.

21.     ידוע למשתמש, כי כל הפרטים, הנתונים, הידיעות והמסמכים שמסר ו/או ימסור לחברה או למי מטעמה או לכל גורם אחר המבצע רכישה, לרבות פרטיו האישיים, יכול שיוזנו במאגר מידע הרשום על שמה של החברה, בכפוף לאמור בחוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981 (להלן, בהתאמה: “מאגר המידע” ו-“חוק הגנת הפרטיות”). המשתמש מצהיר כי כל הפרטים הנ”ל נמסרו על ידו מרצון ובהסכמה מלאה, מבלי שחלה עליו חובה חוקית או אחרת לעשות כן.

22.     עוד ידוע למשתמש שמידע שנמסר על ידו כאמור לעיל, יכול ויוזן גם במאגר מידע נוסף שהחברה מחזיקה בו (ככל ומחזיקה), המשמש לשירותי דיוור ישיר שלה ושל מי מטעמה – ויכול שהנתונים ישמשו את החברה ו/או מי מטעמה לצרכיה, בכפוף למגבלות הדין והוראות חוק הגנת הפרטיות 

ביצוע ההזמנה והרכישה:

23.     הזמנה באמצעות מערכת ההזמנות של האתר תהא שלמה, מלאה ומאושרת רק לאחר שהמשתמש קיבל הודעת מערכת המאשרת את נכונות ההזמנה על כל פרטיה והכוללת את מספר ההזמנה (להלן “אסמכתא”). על המשתמש להדפיס את האסמכתא שתשמש אישור לביצוע הזמנתו, ולהציגה בפני נציגי החברה ו/או בפני פקיד הקבלה בבית המלון בעת הגעתו לאירוע ו/או לבית המלון.

24.     החברה לא תישא בכל אחריות מכל מין וסוג שהוא, במישרין או בעקיפין, במקרה בו פרטי הרכישה לא שהזין המשתמש לא נקלטו במערכת ו/או נקלטו באופן חלקי ו/או לקיומה של כל בעיה טכנית, מכל מן וסוג שהוא, ו/או לכל בעיה אחרת המונעת מן המשתמש לרכוש את השירותים באמצעות האתר.

25.     החברה ו/או מפעילת האתר ו/או מי מבעליהן ו/או מי מנהליהן ו/או מי מעובדיהן ו/או מי מטעמן לא יהיו אחראים, בכל אופן שהוא, לטעות שתתבצע על ידי המשתמש בהקלדת פרטי הרכישה, לרבות, אך לא רק, לטעות בבחירת חבילת הנופש או השירות ו/או המוצר, תאריך מתן השירות, מספר מיטות, ארוחות וכן כל שירות אחר שיוזמן על ידי המשתמש דרך האתר, והמשתמש מצהיר בזאת כי לא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בעניין זה כלפיהם.

26.     החברה תהא רשאית שלא לאשר את בקשת ההזמנה מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שתצטרך להסביר את החלטתה, ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד החברה בעניין זה.

27.     מילוי פרטי כרטיס האשראי במערכת ההזמנות מהווה הסכמה לחיוב מיידי של המשתמש במלוא התשלום עבור הרכישה, למעט אם המשתמש בחר לבצע עסקת תשלומים.

28.     החברה לא תעשה כל שימוש בפרטי אמצעי התשלום של המשתמש אלא לביצוע תשלום בגין רכישה אותה ביקש המשתמש לערוך. 

29.     למרות האמור לעיל, החברה תהא רשאית להעביר את פרטי אמצעי התשלום של משתמש לצד שלישי במקרים בהם המשתמש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בחברה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, המשתמש עשה שימוש בשירותי החברה לביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או אם התקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי, וכן בכל מחלוקת או הליכים משפטיים.

30.     המשתמש יציג את כרטיס האשראי אשר באמצעותו בוצע התשלום בבית המלון ביום ההגעה.

31.     סכום ההזמנה כולל מע”מ כחוק.

32.     משתמש יהא רשאי לשלם עבור הרכישה באתר בתשלום אחד או בתשלומים בצירוף קרדיט. מספר התשלומים המרבי הינו עד שישה תשלומים בצירוף קרדיט.

מדיניות ביטול הזמנה על ידי המשתמש: 

33.     “ביטול הזמנה”- ביטול הזמנה על ידי משתמש באתר, בפנייה בכתב לחברה, בכפוף לדין ולתנאי תקנון זה, לאחר שהמשתמש ביצע הזמנה באמצעות מערכת ההזמנות של האתר, ולאחר שהמשתמש קיבל אסמכתא, על פי תנאיה ותנאי התקנון במלואו.

34.     ביקש משתמש לבטל  את רכישתו בהתאם לאמור לעיל, התאריך הקובע להגשת בקשת השינוי יהיה מועד קבלת  המכתב או המייל או הפקס במשרדי החברה. במידה ויום קבלת ההודעה בכתב הינו יום מנוחה בישראל, ייחשב מועד  השינוי ביום העבודה הראשון שלאחריו.

35.     פנייה בכתב לצורך ביטול הזמנה בתקנון זה תחשב כל פנייה לחברה באמצעות מכתב רשום בדואר או בפקס או במייל או אישורו בכתב של הנציג הטלפוני לבקשת המשתמש.

36.     הזמנה שנעשתה באמצעות האתר הינה עסקת מכר מרחוק כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן, התשמ”א -1981 והתקנות שהותקנו לפיו (להלן: “החוק”). 

37.     במקרה של ביטול הזמנה על ידי משתמש שנעשתה בכתב תוך 14 יום מיום אישור ההזמנה (יום קבלת האסמכתא), ובלבד שנותרו יותר מ-7 ימי עסקים עד למועד האירוח, תגבה החברה (או מי מטעמה) מהמשתמש, באמצעות כרטיס האשראי שמספרו נמסר לחברה על ידי המשתמש דמי ביטול בסך של 100 (מאה) ש”ח או בסך של 5% (חמישה אחוז) משווי ההזמנה הכולל וזאת כפי האמור בחוק הגנת הצרכן.

38.     במקרה של אי הגעה למלון במועד הקבוע על פי ההזמנה תגבה החברה (או מי מטעמה) מהמשתמש, באמצעות כרטיס האשראי שמספרו נמסר לחברה על ידי המשתמש דמי ביטול בסך 100% (מאה אחוז) משווי ההזמנה הכולל.

מדיניות ביטול מכירה על ידי החברה:

39.     החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את המכירה באתר, כולה או חלקה, לרבות בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:

          א.         אם יתברר שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית.

          ב.          אם אירעה תקלה בתקשורת ו/או תקלה טכנית אשר מנעה או עלולה הייתה למנוע רכישה מסוימת.

           ג.          במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים לדעת החברה את המשך המכירה, ביצועה, השתתפות מספקת בה או מימוש ההזמנה.

          ד.          במידה ותחול טעות בתיאור השירותים, בתנאי השירותים, בתנאי ההזמנה, ו/או במקרה של טעות בהזנת נתוני המכירה ו/או בהזנת נתוני המשתמש רשאית החברה לבטל את הרכישה הספציפית.

          ה.          בכל מקרה שנעשתה פעולה בניגוד לתקנון זה.

           ו.          הודעה על ביטול או הפסקה כאמור תימסר למשתמש ו/או לרוכש, והחברה תימנע מחיוב כרטיס האשראי של המשתמש ותשיב לו כל סכום ששולם בגין החופשה שרכש, ככל ששולם.

הזמנת  מוצרים ושירותים מבתי עסק אחרים: 

40.     באתר ניתן למצוא קישורים (“לינקים”) לאתרי אינטרנט אחרים (להלן: “האתרים המקושרים”). הקישורים האמורים נועדו לנוחות המשתמש ולמטרה זו בלבד. החברה אינה אחראית ללינקים ו/או לאתרים המקושרים ו/או למידע המופיע בהם, ו/או לתוקפם, ו/או נכונותם ו/או לחוקיותם. כל שימוש ו/או כניסה ללינקים ו/או לאתרים המקושרים הנם על אחריותו הבלעדית של המשתמש.

41.     בפרט, במידה והאתר ימליץ ללקוחותיו על התקשרות עם ספק שירותי תעופה, בדרך של פרסום קישור למערכת ההזמנות של חברת תעופה לצורך רכישת כרטיסי טיסה, או בכל דרך אחרת, מובהר למשתמש כי שימוש במערכת ההזמנות של חברות תעופה אלה וביצוע רכישות באמצעותן אינן חלק מהאתר ואינן באחריות האתר והחברה אלא  באחריות החברות המפעילות אותן ו/או באחריות המשתמש בלבד.

42.     אין בהמלצה שכזאת או בעצם פרסום הקישור באתר כדי להבטיח למשתמש כל הבטחה בקשר למחיר כרטיס הטיסה או היצע הכרטיסים או זמינותם. 

43.     מובהר כי הטיסות מבוצעות על ידי חברות תעופה סדירות ו/או שכר וביצוען כפוף לתנאים המפורסמים ע”י חברות התעופה ו/או מנהלי התעופה האזרחיים. למען הסר ספק יובהר כי לחברה ו/או למי מטעמה אין כל אחריות בקשר עם הטיסות המבוצעות על ידי חברות התעופה לרבות בכל הנוגע למסלול, זמני הטיסות, עיכובים, ארוחות וכבודה, אשר כולם באחריותן הבלעדית של חברות התעופה. יובהר כי החברה לא תיענה לכל דרישה ו/או תביעה ובכלל זה להחזר תשלום או פיצוי בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאות ו/או עגמת נפש שנגרמו למשתמש עקב אספקת שירותים אשר בתחום אחריותן של חברות התעופה. 

44.     חברות התעופה רשאיות לגבות תוספת תשלום בגין ארוחות, משקל עודף לרבות כבודת יד לפי תעריף שנקבע על ידן ועל פי שיקול דעתן הבלעדי. במקרה כאמור, יש להסדיר הנושא מול חברות התעופה ולחברה אין כל אחריות בקשר לכך.

תקנון השתתפות – פסטיבל גראונדד 2022

תקנון זה מהווה הסכם לכל דבר ועניין בין “גראונדד 7 בע”מ”, ח.פ. 515487825, מפעילת פסטיבל גראונדד פנינסולה בסיני ו/או מי מטעמם (להלן “החברה”) ובין משתתפי הפסטיבל (להלן “המשתתף” או “רוכש הכרטיס”, לפי העניין).

בלחיצה על כפתור “אשר” הנך מאשר את תנאי התקנון ואת תוכנם ולרבות את תנאי הפרטיות (Privacy Policy) ו/או כל תנאי השתתפות אחרים אלים מפנה האתר כפי שיעודכנו מעת לעת, אלו מהווים חלק מתקנון זה (להלן “יחד “התקנון”). מבלי לגרוע מהאמור, יצוין כי רכישת כרטיסים דרך האתר ו/או השתתפותך באירוע הפסטיבל, מהווה הסכמה מוחלטת וללא סייג לכל תנאי התקנון. תנאי תקנון הנם בנוסף לכל תנאי השתתפות עם הפסטיבל עליו תחתום בטרם השתתפות בפסטיבל.

במידה ואינך מסכים לתנאי התקנון, נבקשך שלא לעשות כל שימוש באתר ו/או להשתתף באי אילו מאירועי הפסטיבל.

כל התייחסות בתקנון למשתתף, בין אם בגוף ראשון ובין בגוף שני, בין ביחיד ובין ברבים, כוללת גם את כל מי שנלווה אליו לאירוע.

השימוש בתקנון זה בלשון זכר הנה מטעמי נוחיות בלבד, התקנון מתייחס לגברים ונשים כאחד ופונה למי שרכש כרטיס לפסטיבל.

על הפסטיבל 

פסטיבל גראונדד פנינסולה הנו פסטיבל טכנו המתקיים בחצי האי סיני, ומאגד קהל מגוון שהמשותף לו זה אהבה למוסיקה, אומנות 

 הפסטיבל נערך אל מול נוף עוצר נשימה, ים צלול, הרים למרחקים וטכנו שעוטף את הכל.
מערבולת של צלילים מתנגשים מול המראה המרהיב של המדבר עם הים הכחול. רגע ייחודי שישאיר את משתתפי הפסטיבל חסרי מילים. במכחול וים של צבעים, מציע הפסטיבל מסע מוסיקלי של 4 ימים מלאים בחופש, שמחה ואינסוף אהבה. 

 פרטי לגבי הפסטיבל כפי שפורסמו במדיות השונות ולרבות באתרי האינטרנט ו/או בדף הפייסבוק ו/או בעמוד האינסטגרם בלינק https://bit.ly/3JCMRHq (להלן “האתר”).

 ריזורט הפסטיבל

אתר הנופש יענה על כל הרצונות והצרכים שלכם. הריזורט נמצא על חוף הים של מלון NUWEIBA CLUB RESORT ב-Nuweiba, Sinai (להלן “המלון”) ונהנה מהמתקנים של המלון העומדים לרשות משתתפי הפסטיבל בהתאם לחבילת ההשתתפות אותה רכשו.
פלטפורמה מושלמת לרקוד ולנסיגה:
בריכה על חוף הים, בקתות ספא ​​טרופיות, בקתות ג’קוזי, שוק שוקק חיים, חמאם טורקי, קיוסקים, ערסלים, אזורי צ’יל אאוט, בר קוקטיילים נעים, גינה ירוקה עם עצי דקל, בית תה בדואי, טרקלין נרגילה, חדר כושר עם נוף לים .
בחדרי המלון מזגן, מיני בר, כספת, פינת ישיבה טלוויזיה ומרפסת.

משתתפי הפסטיבל יהיו זכאים ל 2 ארוחות ביום (בוקר וערב). הארוחות יוגשו בחדר האוכל של המלון עפ”י לוחות הזמנים המיועדים לארוחות עפ”י המלון ובהתאם לשיקול דעתו.
למשתתפי הפסטיבל תהיה גישה חופשית ל- WIFI במהלך כל האירוע.
מופעי הפסטיבל, הסדנאות והפעילויות האחרות המוצעות על ידיו הינם בהתאם לתכניה באתר ו/או כפי שתועבר למשתתפיו לפני תחילת הפסטיבל בכל דרך אחרת. 


הרשמה לאתר הפסטיבל 

על משתמש באתר המבקש להירשם לאתר ולהיות חלק מקהילת גראונדד (להלן “הקהילה”), למלא
את הפרטים האישיים הנדרשים, וזאת בהתאם להוראות, הנחיות ותקנון האתר. על “הקהילה” תחולנה ההוראות השונות כפי שתפורטנה באתר מעת לעת.
מרגע ההרשמה, החברות באתר הנה ללא הגבלת זמן. 

רכישת כרטיסים לפסטיבל 

כרטיסים לפסטיבל, יעמדו למכירה בתאריכים, במחירים ובכמות בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.

ניתן לפנות לשירות הלקוחות של החברה בימים א’-ה’ בין השעות 12:00-20:00 בטלפון מספר 073-3742835 . 

לאחר בקשת רכישת הכרטיסים הזמנתך תועבר לרשימת ההמתנה ואישורה החברה. אישורי הרכישות הם באחריות החברה בלבד ובהתאם לכמות המוזמנים המותרת באירוע על פי רישיון.

לשאלות בנוגע לאישורי הרכישות ניתן לפנות אל החברה בכתובת המייל: service@we-grounded.com

במקרים שההזמנה בוצעה באמצעות כרטיס אשראי, ייתכן ויופיע חיוב/ישלח סמס מחברת האשראי המורה על חיוב אך רק תלקח מסגרת מכרטיסך ולא יחויב כרטיס האשראי עד מועד הכרטוס.

בכרטיסי דיירקט החיוב יופיע במיידי אך במידה וההזמנה לא תאושר המסגרת מהכרטיס תוסר וכספך יוחזר לחשבונך בהתאם לתנאי חברת האשראי שלך.

במידה וההזמנה תאושר ישלח סמס ו/או אימייל עם אישור הזמנה ו/או כרטיס דיגיטלי אל הפרטים שהזנת בעת ביצוע הזמנתך.

ביטול הזמנה של כרטיסים תהיה בהתאם למדיניות הביטולים.

 רכישת כרטיסים מותרת מגיל 23 ומעלה.

 מה כולל כרטיס לפסטיבל

כרטיסי הפסטיבלים כוללים תוכן שונה על פי החבילה ו/או הכרטיס אותו רכשת.
פירוט מלא ניתן למצוא באתר. ביצוע Check in ו- Check out הנה כפי שיפורט באתר במסגרת התוכנייה של הפסטיבל.

 תשלום

תשלום בגין כרטיס לפסטיבל יבוצע באמצעות פרטי כרטיס אשראי באמצעות האתר או בעסקה טלפונית דרף שירות הלקוחות בהתאם להנחיות. תשלום בגין כרטיס לפסטיבל הינו במסגרת החבילות המפורטות. ניתן לחלק את רכישת הכרטיס לתשלומים.  כרטיס לפסטיבל ישלח למשתתף לאחר אישור החברה לרכישת הכרטיס באופן מקוון/טלפוני .

מדיניות ביטולים – פסטיבל גראונדד 2022

תקנון זה מהווה הסכם לכל דבר ועניין בין “גראונדד 7 בע”מ”, ח.פ. 515487825, מפעילת פסטיבל גראונדד פנינסולה בסיני ו/או מי מטעמם (להלן “החברה”) ובין משתתפי הפסטיבל (להלן “המשתתף” או “רוכש הכרטיס”, לפי העניין).

ביטול עסקה יתאפשר בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע”א-2010 ו/או בהתאם לתנאי ביטול עסקת תיירות לחוק הגנת הצרכן 

ע”פ תקנות עסקת תיירות הקבועים בסעיף 14 (ג) מכר מרחוק, המשתתף רשאי לבטל את העסקה בתוך 14 ימים מיום ביצוע הרכישה, או קבלת המסמך המכיל את פרטי הגילוי, לפי המאוחר. כמו כן, ביטול העסקה אפשרי רק בתנאי שביטול העסקה לא ייעשה בתוך 7 ימים שאינם ימי מנוחה קודם לקבלת השירות . 

ע”פ תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התש”ע– 2010, פרק הזמן בו יוכל משתתף לבטל עסקת רכישה של כרטיס לפסטיבל הנו 14 יום מרגע ביצוע הרכישה ובלבד שהביטול לא יעשה פחות מ 7 ימים קודם למועד תחילת אירוע הפסטיבל.
לאחר הביטול, יהיה הלקוח זכאי להחזר כספי, בתוך 14 ימים ממועד קבלת ההודעה על הביטול, בהתאם למחיר ששולם בפועל, בניכוי דמי ביטול בסך של 80 ש”ח.  

למרות האמור מאשרת החברה ביטולי רכישה נוספים על פי התנאים הבאים :
ביטול רכישה בפרק הזמן שלאחר 14 יום ממועד ביצועה ועד 7 ימים טרם מועד האירוע בניכוי דמי ביטול ע”ס 280 ש”ח .
ביטול רכישה בפרק זמן לאחר 14 יום ממועד ביצועה ובין 7 ימים ל 48 שעות טרם מועד האירוע בניכוי דמי ביטול ע”ס 50%. 

לא יתאפשר ביטול רכישה 48 שעות טרם מועד האירוע .

לאחר הביטול, יהיה הלקוח זכאי להחזר כספי בתוך 14 ימי עסקים ממועד קבלת ההודעה על הביטול.

ביטול עסקה ניתן לבצע באמצעות הודעה בכתב שתשלח באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת:
service@we-grounded.com

במידה ובוטל אירוע הפסטיבל לפני תחילתו, מכל סיבה שהיא, יהא זכאי רוכש הכרטיס להשתמש בכרטיס במועד חלופי שייקבע לפסטיבל. במידה ולא ידחה הפסטיבל למועד חלופי ו/או יהיה זכאי הרוכש לקבל כספו בחזרה בנסיבות, יהיה זכאי להחזר התשלום. יובהר כי ביטול האירוע מכל סיבה שהיא לאחר תחילתו, מסיבות שאינן תלויות במארגניו, לא יזכה את המשתתף בהחזר כספי. אין באמור כדי לגרוע מזכות המשתתף להמשיך וללון במלון, אם וככל שנסיבות הפסקת האירוע אינן קשורות במלון עצמו ו/או בפעילותו התקינה ובכך להשתמש מתקניו כפי שאושרו למשתתף בעת רכישת החבילה, בכל אותם ימים וזמנים הכלולים בהזמנה ובהתאם למדיניות המלון.

כניסה למצריים

הגעה לגבול ומעבר הגבול הנם על אחריותו האישית של המשתתף.
לאחר חציית הגבול, יפגוש אותך נציג הפסטיבל למתן הסברים לגבי סידורי הסעה לבית המלון.
תשומת ליבך לגבי הדרישות לצורך מעבר הגבול אותן ניתן למצוא בלינק המצורף. בין השאר, במעבר הגבול תידרש להציג דרכון בתוקף לתקופה של 3 חודשים לפחות מיום הכניסה.

להרחבת הקריאה בקשר לנדרש במעבר הגבול https://bit.ly/3LMFNcX

השהות במצריים, מרגע הכניסה ועד ליציאה חזרה לישראל, כולל השהות בהסעות, במלון וההשתתפות בפסטיבל, הנם באחריותו הבלעדית של המשתתף ועל אחריותו בלבד. משתתף בפסטיבל, מצהיר ומאשר בזאת כי הנו פוטר בזאת באופן סופי ומוחלט את החברה ומארגני הפסטיבל ו/או את מי מטעמם בגין כל נזק שייגרם לו, בין אם נזק גוף ו/או רכוש ו/או בגין כל נזק אחר, בעת שהותו במצריים ועד לחזרתו לישראל.

רישום פיזי לפסטיבל

עם הגעתך למלון ולשם קבלת החדר, הנך נדרש לגשת לקבלה במלון ולפנות לאחד מנציגי הפסטיבל.
בעת הגעתך ובטרם תקבל את החדר, תידרש לבצע את הפעולות המפורטות להלן:
– הצגת כרטיס הכניסה לפסטיבל בצירוף צילום תעודת הזהות/דרכון.
– מילוי טופס פרטים אישיים וחתימה על טופס ההשתתפות בפסטיבל הכולל גם את תנאי תקנון זה ולרבות תנאים נוספים הקשורים בפסטיבל ו/או השהות במלון.
– מתן כרטיס אשראי בינלאומי לערבון להבטחת תשלום נזקים למלון/חדר המלון.

קבלת חדר במלון

קבלת חדר במלון הנה בהתאם למדיניות המלון, בהתאם להזמנה שבוצעה ולחדר שיועד למזמין הכרטיס מראש וכפוף בין השאר לדרישה להשאיר כרטיס אשראי בינלאומי לערבון.
קבלת חדר במלון מותנית ברישום פיזי לפסטיבל כאמור בתקנון זה.
יובהר כי המשתתף יהיה האחראי היחיד והבלעדי לכל נזק שייגרם לחדר ו/או למתקניו ו/או לחפצים בחדר מעת קבלתו ועד למסירתו בעת ביצוע Check out.

תשומת ליבך כי השהות במלון הנה על אחריות המשתתף והנה בהתאם למדיניות של המלון כלפי כלל האורחים השוהים בו. כל נזק שייגרם למלון ו/או למתקניו הינו באחריותו האישית של המשתתף לרבות בקשר עם שיפוי החברה ו/או מי מטעמה בקשר לכל דרישה ו/או תביעה שתועבר אליה מהמלון ו/או ממי מטעמו בקשר עם נזק שגרם משתתף בזמן שהותו במלון.

 

כניסה לפסטיבל

אירוע הפסטיבל פועל בימים ובשעות כפי שמפורסם ע”י החברה באמצעי התקשורת ולרבות באתר האינטרנט.

הכניסה לאירוע תתאפשר אך ורק בזמנים ובשעות בהם פועל הפסטיבל ולמעט למורשים שאושרו מראש ע”י החברה (מארגני הפסטיבל, צוות ההפקה, אמנים ואחרים).

בטיחות 

משתתף בפסטיבל ישמע לכללי הבטיחות הן במלון והן בשטח הפסטיבל.
במידה וקיבלת אישור להקמת דוכן ו/או הנך משתתף בפעילות זו או אחרת בפסטיבל, הנך נדרש לפעול בהתאם להנחיות של מארגני הפסטיבל תוך שמירה על כללי הבטיחות הנדרשים. 

חל איסור מוחלט להדליק אש בשטח הפסטיבל ללא אישור מראש של מארגניו. הדלקת אש באישור תיעשה אך ורק במתקנים מתאימים לכך ותחת בקרה ע”י מארגני הפסטיבל ו/או מי מטעמם. 

ביטוח

משתתף בפסטיבל יערוך ביטוח נסיעות לחו”ל בטרם נסיעתו הכולל הרחבת הפוליסה בגין חבות צד ג’. עריכת ביטוח נסיעות לחו”ל פשוטה ונעשית בתוך מספר דקות דרך האינטרנט (ישנן חברות רבות המציעות ביטוח נסיעות מקיף). במיוחד בשל עלות הביטוח הנמוכה, מומלץ לקחת את כל ההרחבות המוצעות. 

איסור כניסה

לא תותר כניסה של אורחים לפסטיבל במקרים הבאים (רשימה לא סגורה):

 

-תחת השפעת אלכוהול או סמים;

-אורחים שבבעלותם סמים ו/או שעוסקים בסמים;

– אורחים המפריעים לשלום או מסיתים לאלימות, שנאה, כעס, שנאת זרים, שנאת גזע וכל היוצא בזאת. 

– מעמידים את חייהם ו/או חיי אחרים בסיכון;

– ברשותם חפצים אסורים;

– מסרבים להיענות להנחיות אנשי כוחות הביטחון;

– מסרבים או אינם עומדים בתנאים הכלליים ו/או הנחיות החברה.

 

אנחנו מגלים אפס סבלנות כלפי הטרדות מכל סוג שהן כבדו את עצמכם ואת הסובבים אתכם .

 

איסור שימוש בסמים

מארגנת הפסטיבל מנהיגה מדיניות של אפס סובלנות לגבי שימוש בסמים.
שימוש, טיפול או החזקה של סמים במתחם הפסטיבל אסורים בהחלט. 
יש לציית מיד לכל ההוראות וההנחיות שניתנו על ידי אנשי הביטחון. אם משתתף בפסטיבל חשוד בנשיאה בנשק אסור או מסוכן, אנשי הביטחון יהיו רשאים לבצע חיפוש במשתתף.  

 

ביצוע חיפוש טרם כניסה לפסטיבל 

אנשי כוחות הביטחון יהיו רשאים להחרים חפצים מוסכנים ולסרב לקבל את כניסתם של משתתפים לפסטיבל.

איסור הכנסה של חפצים מסוכנים 

הפריטים הבאים אסורים להכנסה בפסטיבל:
סמים או חומרים דומים אחרים;
כל חפץ אחר אשר אנשי הביטחון מחליטים שהם מהווים סיכון למבקרים בפסטיבל;
קליעים או חומר נפץ;
|מוצרים דליקים או חומרים ופחיות ריסוס;
זיקוקין, לפידים וכו ‘;
כל כלי נשק או חפצים חדים, מחודדים (מקלות, שרשראות, סכינים …);
כרזות או פריטים הנושאים טקסטים או ביטויים מפלים ו / או פרובוקטיביים שניתן להשתמש בהם בניסיון לשבש את השלום, או העלולים לסכן את ביטחונו של הקהל ו / או לגרום לפציעות או לנזק לאנשים לבעלי חיים ולרכוש;

הסכמת שיתוף פרטי המשתתפים עם הגורמים הבאים 

חברות ההזמנות;
חברות משלוח;
צוות האירוח בצ’ק-אין (בין היתר, אך לא רק, שדות תעופה, בתי מלון, לינה וארוחת בוקר, תחנות אוטובוס, תחנות רכבת ומסעדות במקום);
ממשלות מקומיות ופדרליות;
חברות דואר;
צוות תפעולי באתר;
חברות בטיחות ובריאות ועובדים (כגון אנשי אבטחה או עזרה ראשונה);
חברות תחבורה

טיפול רפואי

בפסטיבל בכל זמן נתון יש רופא, אמבולנס ופרמדיקים. במקרה של פגיעה ו/או פציעה, יש לפנות למארגני האירוע לקבלת סיוע ועזרה . במקרה כאמור במידה ונדרש טיפול רפואי שצוותי הרפואה הנמצאים בפסטיבל אינם יכולים לספק יש לגשת לבית החולים הקרוב הנמצא כקילומטר ממלון הפסטיבל . כמו כן יש להפעיל את ביטוח הנסיעות . 

בהקשר לפציעות ו/או פגיעות, הנך פוטר ומשחרר מאחריות את מארגני האירוע ו/או מי מטעמים בכל נזק שייגרם לך לרבות בגין כל ההשלכות הנוגעות לפגיעתך ו/או פציעתך על כל ההשלכות הנלוות לכך, יהיו אשר יהיו.

שיפוי
השהות במצריים, מרגע הכניסה ועד ליציאה חזרה לישראל, כולל השהות במלון וההשתתפות בפסטיבל, הנם באחריותו הבלעדית של המשתתף ועל אחריותו בלבד. משתתף בפסטיבל, מצהיר ומאשר בזאת כי הנו פוטר בזאת באופן סופי ומוחלט את מארגני הפסטיבל ו/או את מי מטעמם בגין כל נזק שייגרם לו, בין אם נזק גוף ו/או רכוש ו/או בגין כל נזק אחר, בעת שהותו במצריים ועד לחזרתו לישראל. בהקשר זה, מצהיר ומאשר המשתתף בפסטיבל, כי יפצה וישפה את החברה ו/או את מארגני הפסטיבל ו/או את מי מטעמם, לפי העניין, בכל מקרה של חבות ו/או של נזק שיושתו על מי מהם מתוקף דרישה ו/או תביעה שתופנה אליהם בקשר עם נזק ולרבות אבדן הקשור במשתתף, מכל מין ו/או סוג שהוא ולרבות בגין שכר טרחת עורך דין והוצאות נלוות אחרות.

מבלי לגרוע יובהר כי השיפוי האמור יורחב לכלול גם דרישות ו/או תביעות שתוגשנה ע”י המלון כנגד החברה ו/או מארגניה בגין נזקים שנגרמו לחדר בו שהה המשתתף בזמן הפסטיבל ו/או למתקני המלון. 

כללי
הדין החל בקשר עם תביעות צד ג’ (תביעות גוף) שתוגשנה בקשר לנזק שייגרם למשתתף במהלך תקופת הפסטיבל, בין אם נגרם בשטח המלון ו/או בשטח הפסטיבל ו/או בכל מקום אחר במהלך שהותו במצריים, הנו הדין המצרי.  לבתי המשפט המוסמכים בעיר קהיר שבמצריים תהה סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל סכסוך ולרבות תביעות שתוגשנה בגין עילות אלו. 

הדין החל בקשר עם תביעות שתוגשנה בקשר עם נזק שגרם משתתף למלון ו/או למתקניו ו/או “תקלה לציבור” ו/או כל נזק אחר שנגרם עקב התנהגות ו/או מחדל של משתתף, הינו הדין הישראלי. לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב יפו, תהא סמכות השיפוט הבלעדית לדון בתביעות שתוגשנה בגין עילות אלו.

הנני מאשר כי קיבלתי את תנאי התקנון במייל, קראתי את תכנם, הבנתי את האמור בהם ומשכך, הנני מתחייב לעמוד במלוא תנאיו. בהקשר זה, הנני מוותר בזאת, ויתור מלא, סופי ומוחלט בגין כל טענה על אי ידיעה של תנאי התקנון והתנאים הנלווים אליו.
ידוע וברור לי שאם לא נתתי את הסכמתי להיות כפוף לתנאי תקנון זה כאמור, לא הייתה החברה מסכימה להשתתפותי בפסטיבל מלכתחילה. 

אמצעי יצירת הקשר עם החברה הינם כדלקמן:

טלפון:  03-7393637

פקס:    03-7393637

דואר אלקטרוני: Service@we-grounded.com

כתובת למשלוח דואר: P.O box 27122 Tel Aviv 6127101